Leveringsvoorwaarden

Artikel 1: Algemeen

1. In deze voorwaarden wordt AR-Parts V.O.F., gevestigd te Margraten verder aangeduid als AR-Parts
2. Op alle aanbiedingen van AR-Parts zijn de navolgende leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing. Op verzoek zendt AR-Parts u een schriftelijk exemplaar. Deze leveringsvoorwaarden zijn vermeld op de AR Parts website en de koper wordt geacht hiervan kennis genomen te hebben.
3. Naast deze algemene voorwaarden kan AR-Parts aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van deze algemene voorwaarden.
4. De hierin vermelde voorwaarden prevaleren ten allen tijden boven die van de koper ongeacht of de voorwaarden van de koper in strijd zijn of afwijken van de voorwaarden van AR-Parts.

Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst

1. De koopovereenkomst komt tot stand door ontvangst van de orderbevestiging van AR-Parts via e-mail, internet of anderszins.
2. AR-Parts heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt na vooruitbetaling, in welk geval de koper dienovereenkomstig wordt ingelicht. 
3. De koper gaat een bindende overeenkomst aan en is in grondbeginsel verplicht de bestelde onderdelen af te nemen en de gefactureerde kosten te voldoen. AR Parts behoudt het recht hiervan, eventueel in overleg met de koper, af te wijken.

Artikel 3: Aanbiedingen

1. Alle op de website van AR-Parts vermelde aanbiedingen gelden zolang deze op de site staan.
2. Alle op de website van AR-Parts vermelde aanbiedingen gelden zolang de goederen nog te leveren zijn
3. AR-Parts behoudt zich het recht voor prijswijzigingen door te voeren in de aanbiedingen.

Artikel 4: Prijzen
1. Alle prijzen van AR-Parts zijn inclusief BTW.
2. Voor de producten worden de prijzen gehanteerd zoals vermeld in de website van AR-Parts onder voorbehoud van type of drukfouten. AR-Parts heeft het recht, voor levering de koper te informeren als dit het geval is.
3. De producten van AR-Parts worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van bestelling.
4. Prijsopgaves zijn volledig vrijblijvend en blijven 30 dagen geldig, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 5: Afbeeldingen

1. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen in prijscouranten en folders, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

Artikel 6: Betaling

1. Orders die een kleiner faktuurbedrag hebben dan Eur 100,= worden verstuurd met factuur. Voor het geval dat AR-Parts een factuur zendt, dient betaling te geschieden binnen tien dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Orders die een groter factuurbedrag hebben dan Eur 100,= worden door AR-Parts onder rembours verstuurd tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
3. Orders die door AR-Parts naar het buitenland worden verstuurd dienen vooraf betaald te worden tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
4. Orders die afgehaald worden bij AR-Parts dienen contant betaald te worden tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
5. Indien de koper het totale factuurbedrag niet op de vervaldag heeft voldaan, is er zonder voorafgaande ingebrekestelling rente aan AR-Parts verschuldigd van 10% over het openstaande bedrag per maand, waarbij een ingegane maand voor een hele wordt gerekend.
6. AR-Parts is gerechtigd bij het uitblijven van de betaling de zaak ter incasso uit handen te geven. Zodra AR-Parts hiertoe is overgegaan is hij gerechtigd bij de koper alle buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. De buitengerechtelijke incassokosten door de behandelende incasso-instelling bepaald.
7. De in behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven geen recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.

Artikel 7: Verzending

1. De producten reizen voor risico van AR-Parts. De koper draagt het risico van de producten van het ogenblik af waarop de producten aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.
2. De koper is gehouden bij aflevering de producten in ontvangst te nemen. Zie artikel 2, lid 3. Bij gebreke daarvan worden de producten opgeslagen.
3. Als de koper bij aflevering de producten weigert in ontvangst te nemen, worden ze terug gestuurd naar AR-Parts.
4. In geval de koper de producten geweigerd heeft of ze binnen 2 weken niet heeft afgehaald op de op te geven opslagplaats, heeft AR-Parts het recht u een factuur te sturen van de door AR-Parts gemaakte kosten. Hieronder vallen onder andere de transportkosten, administratiekosten alsmede waardevermindering. Deze kosten bedragen de werkelijke verzendkosten vice versa + 15%.

Artikel 8: Levering

1. De opgegeven leveringstermijnen dienen te worden opgevat als een inspanningsverbintenis en worden geacht bij benadering te zijn opgegeven.
2. Overschrijding van een leveringstermijn geeft de koper nimmer het recht op enigerlei schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of enige andere actie jegens AR-Parts.
3. Transportduur is verantwoordelijkheid van de door AR Parts gecontracteerde vervoerder. AR Parts is nimmer aansprakelijk voor afwijkingen van een billijke transportduur. Vooraf opgegeven transportduren zijn derhalve een indicatie en niet bindend.

Artikel 9: Garantie

1. AR-Parts staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde producten, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.
2. Op geleverde producten wordt twaalf maanden garantie verleend tenzij de fabrikant andere garantietermijnen hanteert.
3. De koper dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende producten te voorzien van een duidelijke klachtomschrijving, en dient ze op eigen kosten in de originele verpakking te retourneren naar AR-Parts. Indien na controle blijkt dat er inderdaad sprake is van defecten, zal AR-Parts deze gebreken op haar kosten verhelpen. Hierna zal AR-Parts de verzendkosten naar de koper voor haar rekening nemen.
4. Mochten de defecten veroorzaakt zijn door de koper dan zijn alle reparatie en verzendkosten voor diens rekening.
5. De koper kan geen beroep doen op de garantiebepalingen:

  • indien de koper de producten heeft verwaarloosd.
  • indien de koper wijzigingen aan de producten heeft aangebracht.
  • bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerken van vocht of door andere van buiten komende oorzaken, producten of onheilen.
  • indien het onderdeel niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden.
  • indien het onderdeel wordt gebruikt met onderschikte of verkeerde accessoires.
  • indien de koper de producten op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud

1. Het eigendom van geleverde producten door AR-Parts wordt uitdrukkelijk voorbehouden totdat de volledige koopsom is voldaan.

Artikel 11: Handelsmerk

1. De fabrieks- of handelsmerken dan wel de type- of identificatienummers of tekens, die op de door AR-Parts afgeleverde producten zijn aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden.

Artikel 12: Aansprakelijkheids-beperking

1. AR-Parts aanvaardt geen enkele verantwoording van schade aan andere apparatuur van koper of van derden welke veroorzaakt wordt door een defect aan een geleverd product.
2. AR-Parts is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan producten die is ontstaan door verkeerde behandeling, ondeskundigheid, verkeerde montage, verkeerd gebruik of gebruik buiten de specificaties.

Artikel 13: Overmacht

1. Indien AR-Parts door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens koper kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht toestand.
2. Indien de overmacht 1 maand duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmacht-situatie dit rechtvaardigt.
3. In geval van overmacht heeft koper geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als AR-Parts als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
4. AR-Parts zal koper zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmacht op de hoogte stellen.

Artikel 14: Ontbinding

1. Indien de koper zijn verplichtingen jegens AR-Parts niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surseance van betaling aanvraagt, dan wel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging opzijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, ondercuratelestelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, producten of een deel daarvan verliest, is koper van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die AR-Parts te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist.
2. In gevallen onder 1 genoemd, heeft AR-Parts het recht, zonder enige ingebrekestelling, harerzijds de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
3. AR-Parts is te allen tijde bevoegd alsdan schadevergoeding van de koper te vorderen, alsmede de geleverde producten terug te nemen.
4. In geval de koper de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij te allen tijde eerst AR-Parts schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen koper nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven.
5. De koper heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met nakoming van zijn verplichtingen.
6. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de koper geen aanspraak maken op ongedaan making van reeds door AR-Parts verrichte prestaties, en heeft AR-Parts onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties.

Artikel 15 : Arbitrage

1. Voor rechtszaken is het Nederlandse recht van toepassing. Bij onoplosbare geschillen tussen koper en AR-Parts zal de uitspraak van de Nederlandse rechter bindend zijn. Bovenstaande voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Zuid Limburg.